Herøys reaksjon på endelig vedtak til nytt fergeanbud

Herøy kommune og et samlet næringsliv mener det er positivt at Fylkespolitikerne tenker framover og tar fastlandsforbindelsen Herøy/Dønna-Alstahaug og bru over Brasøystraumen, med i sine vurderinger av nytt fergeanbud for perioden fram mot 2037.

Vi har likevel en meget viktig mellomperiode:
Herøy kommune og et samlet næringsliv mener på nytt det er uforståelig at våre politikere på fylket åpenbart ikke har evnet å ta innover seg den videre utviklingen som vil komme i havbruksnæringen generelt og i vår kommune spesielt - når vi ser de rammene for fergeanbud av fergesambandet Søvik-Herøy-Brasøy som nå er vedtatt lagt ut på anbud. Anbudet skisserer en økning i kapasitet som ikke dekker dagens behov, langt mindre fremtidens behov.

Spesielt på sommerhalvåret konkurrerer i dag laksetransport med turisttrafikk og øvrig trafikk om en svært begrenset kapasitet. Resultatet er forsinkelser og tap for produsent.
Det føres i dag eksportverdier for over 10 milliarder årlig over sambandet bare i form av laks.

Argumentasjon:

 1. Vårt største selskap, Mowi, er storforbruker av ferger for å få laksen ut til sine kunder, og har alene et transportbehov på 80-90 000 tonn laks, dvs. 30 vogntog inn og 30 vogntog ut av kommunen hver dag for å dekke behovet. Veistandarden mellom Herøy og Dønna er så dårlig at det er svært betenkelig å sluse større deler av tungtrafikken nordover. Alle selskapene som driver lakseoppdrett i vår kommune, forventer ytterligere vekst.

  - To familieeide laksebedrifter i kommunen er i en vekstfase som på ingen måte ser ut til å stagnere. Det produseres til sammen ca. 15 - 20 000 tonn laks pr år som for tiden slaktes hos SinkabergHansen i Rørvik. Det er som kjent et stort slakteri på Herøy som har kapasitet til å ivareta slaktingen. Bedriftene har med bakgrunn i bærekrafthensyn jevnlig vurdert å slakte laksen lokalt, men har til nå forkastet det med bakgrunn iblant annet manglende kapasitet i fergetransport ut fra Herøy. Anbudet som nå er gått ut gjør at bedriftene konkluderer med å fortsatt legge store deler av sin aktivitet utenfor kommunens og Nordland sine grenser.
   
 2. Det åpnes for nok en periode med bruk av gammelt materiell og dårlig kapasitet. Slik vi har det i dag er verken holdbart eller akseptabelt, det er heller ikke forslaget som ligger på bordet for vårt fremtidige samband. Sambandet Flostad-Søvik har fra 2015 til 2023 økt fra 163 999 PBE til 241 701 PBE. For året 2023 var tallene 241 701 PBE over Flostad- Søvik, og hadde 72 019 flere PBE enn Dønna- Sandnessjøen. Har fylket informasjon om at utviklingen har stoppet opp eller er det ønskelig å bremse utviklingen? Vi har den klart største veksten, men dette blir ikke tatt hensyn til ved utforming av anbudsgrunnlaget som skal gjelde til 2037. Dette må få konsekvenser for vurderingen av kapasitet?
   
 3. Fergemateriellet som i dag benyttes oppleves som kummerlige og av svært kritikkverdig kvalitet for befolkningen. Sjøsprøyten slår inn på dekk og skader kjøretøy, selv under det vi ser på som normale sjøforhold over fjorden. I tillegg til å være en verkebyll for lokalbefolkningen, hvilket inntrykk etterlater vi oss til alle turistene som ønsker gode opplevelser på Helgelandskysten? Det nye anbudet legger inn en nedgang i antall personer som kan reise i forhold til i dag, dette rimer ikke godt med uttalt satsing og vekst i turistnæringen.
   
 4. Vi ser også at vilkår for arbeidspendling vil forverres ytterligere. Allerede i dag tar pendlere til Sandnessjøen fri før arbeidets slutt for å stå i ferjekø for å hente barn i barnehage og skolefritidsordning på Herøy. I tillegg er det problemer for bedrifter på Herøy å tilpasse arbeidstiden for arbeidskraft som pendler inn til kommunen.

Politikere og næringsliv i vår kommune krever at NFK setter seg inn i de utfordringene som vi har i vårt samband og vise at dere anerkjenner den innsatsen lokalbefolkningen legger ned i verdiskapingen for Nordland. Forslaget til fergeanbud oppfattes som et hån mot oss som år etter år er netto bidragsyter til storsamfunnet og som på tross av geografi og samtidig opprettholder bosetning, aktivitet og verdiskapning i fylket.
Med beregnet 4-6% årlig vekst innen oppdrettsnæringen så vil det bli en økning på 60-90 000 tonn mere laks i perioden. Dette vil bortimot doble behovet for laksetransport. Dette vil ikke sambandet takle!

I tillegg kommer en forventet økning i turismen spesielt i sommerhalvåret, samt at ferdigstillingen av Herøysundet bru vil øke trafikken. Denne økningen er helt klart ikke hensyntatt i anbudet.

Så vil vi til slutt minne om at Herøy er en av svært få kommuner på kysten som kan vise til vekst og befolkningsøkning de siste 10 år. Dette er kommet som følge av et sterkt og utviklingsorientert næringsliv som skaper attraktive jobber. Her har ferjeløsning og kapasitet over Flosta- Søvik vært avgjørende.

Slik som ferjeanbudet planlegges nå så vil man ikke være i stand til å fortsette denne positive utviklingen, men reversere den.
Vi ser at fergeanbudet slik det nå er foreslått utformet, ikke på noen måte tilfredsstiller våre behov i de kommende årene. Kapasiteten er allerede sprengt på deler av døgnet og i hele sommerhalvåret.

Derfor må ferge nr. 3 løftes inn i sambandet.

Med vennlig hilsen
Herøy næringsforening med 35 medlemsbedrifter
Mowi Nord avd. Herøy
Seløy Sjøfarm AS
Herøy pendlerforening
Herøy kommune v/ ordfører Elbjørg Larsen